Krediti za podizanje voćnjaka, vinograda i nabavku protivgradnih mreža

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede raspisao je konkurse za kredite za podizanje voćnjaka i vinograda kao i za nabavku protivgradnih mreža.

Za voćare i vinogradare konkursi za dodelu kredita za podizanje višegodišnjih zasada voća i vinograda i nabavku novih protivgradnih mreža za ove zasade

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede raspisao je konkurse za kredite za podizanje voćnjaka i vinograda kao i za nabavku protivgradnih mreža.

Krediti za podizanje višegodišnjih zasada

Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – fizičkim i pravnim licima sa područja AP Vojvodine, upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava. Krediti će se realizovati isključivo na terotoriji AP Vojvodine.

Krediti će biti odobravani za nabavka sadnica loznih kalemova, stubova, žice u vinogradarstvu, kao i nabavku sadnica jabučastog, koštičavog, jezgrastog i jagodičastog sa kamatnom stopom od 1,5 % na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule, i to na sledeći način:

– Maksimalan iznos kredita 40.000 evra

– Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 1.000 evra,

– grejs period u trajanju od 36 meseci, za vreme grejs perioda ne obračunava se interkalarna kamata,

– rok otplate kredita 36 meseci

– otplata će se vršiti u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 7 rata).

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču.

Dokumentacija

Pored popunjene prijave, učesnici konkursa dužni su da podnesu i sledeću dokumentaciju:

• originalni predračun sa specifikacijom za nabavku loznih kalemova stubova, žice u vinogradarstvu, kao i nabavku sadnica jabučastog, koštičavog, jezgrastog i jagodičastog koji će izdavati dobavljači registrovani za proizvodnju i prodaju;

• originalni predračun sa specifikacijom za nabavku stubova, žice i opreme u vinogradarstvu kao i nabavku sadnica jabučastog, koštičavog, jezgrastog i jagodičastog voća
*napomena: Fond neće prihvatati izmene predračuna u toku trajanja konkursa;

• original vlasničkog lista za poljoprivredno zemljište ne stariji od 15 dana, na koje se može staviti hipoteka u korist Fonda u dva puta većoj vrednosti od odobrene vrednosti kredita (napomena: podnosilac prijave ne mora biti i vlasnik poljoprivrednog zemljišta koja će se staviti pod hipoteku);ili u slučaju bankarske garancije pismo o namerama izdavanja garancije

• izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstava iz 2016. godine – podaci o poljoprivrednom gazdinstvu;

• uverenje poreske uprave o izmirenosti naknade za odvodnjavanje, ne stariju od 30 dana (za podnosioca prijave, za vlasnika i za svakog suvlasnika na poljoprivrednom zemljištu);

• fotokopija lične karte (za podnosioca prijave, za vlasnika i za svakog suvlasnika na poljoprivrednom zemljištu);

• Kredit će se realizovati u skladu sa planiranim sredstvima.

 

Konkurs za dodelu kredita za nabavku novih protivgradnih mreža u višegodišnjim zasadima voća i vinograda u 2017. godini

Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – fizičkim i pravnim licima sa područja AP Vojvodine,upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava. Krediti će se realizovati isključivo na terotoriji AP Vojvodine.

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1,5% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule i to na sledeći način:

– maksimalan iznos kredita 40.000 evra,

– rok otplate 12 meseci,

– grejs period u trajanju od 12 meseci , za vreme grejs perioda ne obračunava se interkalarna kamata,

– otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 3 rate),

– Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 1.000 evra.

Krediti će se odobravati u skladu i na osnovu PRAVILNIKA O RASPODELI SREDSTAVA SA UTVRĐENIM KRITERIJUMIMA ZA DODELU KREDITA PO RASPISANIM KONKURSIMA U 2017. godini;
Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču kojeg bude odabrao učesnik konkursa.

Fond neće obračunavati i naplaćivati penale i kazne za prevremenu otplatu.

Prioritet u dodeli kredita imaće učesnici koji do sada nisu koristili kredite Fonda.

Dokumentacija

Pored popunjene prijave, učesnici konkursa dužni su da podnesu i sledeću dokumentaciju:

– originalni predračun sa specifikacijom opreme iskazan u dinarskom iznosu (Napomena:Fond neće prihvatati izmene predračuna u toku trajanja konkursa);

– original vlasničkog lista za poljoprivredno zemljište ne stariji od 15 dana, na koji se može staviti hipoteka u korist Fonda, u jedan i po puta većoj vrednosti od odobrene vrednosti kredita, (napomena;podnosilac prijave ne mora biti i vlasnik poljoprivrednog zemljišta koja će se staviti pod hipoteku) ili u slučaju bankarske garancije pismo o namerama izdavanja garancije;

– izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstava za 2016. godinu – podaci o poljoprivrednom gazdinstvu;

– uverenje poreske uprave o izmirenosti naknade za odvodnjavanje, ne stariju od 30 dana (za podnosioca prijave, za vlasnika poljoprivrednog zemljišta i za svakog suvlasnika na poljoprivrednom zemljištu);

– fotokopija lične karte (za podnosioca prijave, za vlasnika poljoprivrednog zemljišta i za svakog suvlasnika na poljoprivrednom zemljištu);

– kredit će se realizovati u skladu sa planiranim sredstvima.
Krediti će se odobravti po pristiglim prijavama sve do utroška sredstava planiranih konkursom.
Realizacija kredita vršiće se u skladu sa prilivom sredstava na račun Fonda.

Konkurs je otvoren od 19. februara 2017. godine do iskorišćenja sredstava planiranih za njegovu realizaciju.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Prijave se mogu preuzeti u Pokrajinskom fondu za razvoj poljoprivrede u Novom Sadu, opštinskim kancelarijama, kao i na sajtu: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

 

Izvor: Poljosfera

 

foto: Snow Crashhttp://www.poljosfera.rs/agrosfera/agro-teme/vocarstvo-i-vinogradarstvo/konkursi-za-kredite-za-podizanje-vocnjaka-i-vinograda-i-za-nabavku-protivgradnih-mreza/

Ostavite prvi komentar

Ostavite komentar

Vaša imejl adresa neće biti objavljena.


*